نانوجاذب
نانو جاذب محصولی است که بخشی از آن را نانو ذرات فتوکاتاليست TiO2 و نانو ذرات مس تشکيل می­دهد و در بسته­بندی محصولات کشاورزی به کار می­رود. عملکرد آن شامل اکسيداسيون گاز اتيلن متصاعد شده از ميوه و سبزيجات و کاهش غلظت آن در درون بسته‏بندی و به دنبال آن افزايش ماندگاری و دوام ميوه، افزايش غلظت گاز دی اکسيد کربن و تأثير آن بر حفظ اسيدهای آلی در بافت گياه و در نتيجه حفظ طعم واقعی ميوه، افزايش رطوبت محيط و در پی آن کاهش تبخير آب از بافت ميوه و سبزی و کمک به حفظ تازگی و طراوت آن‏ها و جلوگيری از رشد باکتری‏ها و قارچ‏هاست. با اين عملکرد می‏توان ادعا نمود که نانو جاذب در بسته‏بندی‏هايی که دارای تبادل هوا با محيط خارج هستند می‏تواند رفتاری شبيه به روش کنترل اتمسفر را اعمال نمايد و از اين خاصيت، در جهت حفظ کيفيت ميوه‏ها و سبزيجات در مراحل بسته‏بندی، حمل و نقل و صادرات می‏توان بهره گرفت.