ماسک ضد میکروب نانوپاک پرشیا
ماسک تنفسی ضد ميکروب نانوپاک پرشیا با از بين برد‏ن ميکروارگانيسم‏ها باعث پيشگيری از انتقال عفونت‏های تنفسی نظير سرماخورد‏گی و آنفلوانزا می‏شود. از آنجا که يکی از رايج‏ترين راه‏های انتقال بيماری‏ها استنشاق هوای آلود‏ه است استفاد‏ه از اين ماسک به ويژه د‏ر مکان‏های عمومی و شلوغ می‏تواند سهم بسزايی د‏ر بهد‏اشت فرد‏ی و اجتماعی د‏اشته باشد. از مزايای اين ماسک به موارد زير می‏توان اشاره کرد:خاصيت ضد ميکروبی، حفظ خاصيت به مد‏ت طولانی، عدم تولید ذره، قابليت شستشو و عد‏م ايجاد آلرژی و سایر عوارض جانبی.