فیلتر نگهدارنده گل نانوپاک پرشیا
یکی از عوامل مؤثر در تخریب گل ها مخصوصاً گل های حساس، باکتری های موجود در آب گلدان هستند که می توانند با بستن آوندها در محل برش، تولید پکتیناز و تخریب دیواره های سلولی و حتی در مواردی تولید اتیلن (که تخریب گل ها را تسریع می کند) عمر گل ها را کاهش و نیز کدر شدن نامطلوب آب گلدان ها را افزایش دهند. فیلتر نگهدارنده گل که در آب گلدان­های نگهداری دسته گل قرار داده می­شود، باعث افزایش ماندگاری گل­ها، حفظ طراوت و شادابی گل­ها و کاهش آلودگی آب درون گلدان می­گردد.