فیلتر خودرو نانوپاک پرشیا
این فیلتر با تصفیه هوای داخل اتاق خودرو از گازهای آلاینده مانند منوکسید کربن، دود، بو و گازهای مضر متصاعد شده از لوازم داخل خودرو و نیز میکروب­ها، هوایی پاک جهت تنفس فراهم می­کند. این فیلتر از طریق سه مکانیزم مکانیکی، جذب سطحی و کاتالیزوری عمل فیلتراسیون را انجام می دهد و هوای داخل خودرو را سالم و پاکیزه نموده مانع کسل شدگی، سرایت بیماری ها و حساسیت، به ویژه در خودروهای عمومی، می گردد.