افزودنی رنگ آنتی میکروبیال
این محصول با افزوده شدن به رنگ، خواص ضد باکتریایی و خود تمیز شوندگی به آن می­دهد. پایداری دراز مدت خاصیت و استفاده آسان از مزایای این محصول است. این افزودنی همچنین باعث بهبود نسبی خواص مکانیکی می گردد.